فیلم آکواریوم شرکت جی نی اصفهاناین آکواریوم با اکوسیستم آب شیرین در شرکت جی نی اصفهان می باشد که در آن از صخره سازی و شبیه سازی دکور آب شور استفاده شده است. این آکواریوم عظیم بزرگترین آکواریوم در اصفهان می باشد که توسط شرکت آب سکون طراحی، محاسبه و اجرا گردیده است. جهت مشاهده تصاویر پروژه می توانید به قسمت پروژه های آب شیرین و پروژه آکواریوم شرکت نوشابه جی نی- اصفهان مراجعه نمایید.