فیلم آکواریوم استوانه آب شیرین- منزل مسکونیساخت آکواریوم در اشکال هندسی متفاوت و با ابعاد مختلف به گونه ای که تناسب لازم با فضا را داشته باشد نیازمند تجربه و تخصص می باشد. گاهی فقط 10 سانتی متر در ارتفاع و یا عمق می تواند جلوه دیگری به آکواریوم و فضای اطراف آن بدهد. فیلم زیر آکواریوم استوانه ای می باشد که با دکورسازی متناسب با آن به عنوان یک المان دکوراتیو در محیط خودنمایی می کند.