حوضچه شیشه ای ۱.۰۰۰.۰۰۰ لیتری موزه ی دفاع مقدس50 متر مربع سطح شفاف در کف حوضچه 1میلیون لیتری پروژه موزه دفاع مقدس تهران