فیلم آکواریوم شرکت خصوصی- جردنیک آکواریوم گیاه که همه موجودات درون آن رشد و نمو کرده و هر روز با روز دیگر متفاوت می باشد. به همین دلیل حس کنجکاوی و زیبادوستی هر بیننده ای را به خود جلب می کند.