دیواره شفاف در استخرTشکل

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1395
موضوع پروژه :
این استخر زیبا با حجم حدود 80 هزار لیتر و ارتفاع آب 160 سانتیمتری در ویلای خصوصی در منطقه کردان اجرا شده است ، فرم T شکل استخر و پیش روی آن درون محوطه فرم متفاوتی را برای آن ایجاد کرده و دیواره شفاف انتهایی نیز این نفاوت را تکمیل نموده است
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید