حوضچه شفاف 1.000.000 لیتری

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1394
موضوع پروژه :
50 متر مربع سطح شفاف در کف حوضچه 1میلیون لیتری پروژه موزه دفاع مقدس تهران
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید